een groep volwassenen met kinderen die een selfie maken

Privacy policy

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten voor zowel Strong Viking Obstacle Run als de Family Obstacle Run.

 

Artikel 1 Definities

Evenement: Het evenement de Strong Viking Water Edition, Strong Viking Mud Edition, Strong Viking Hills Edition, Strong Viking Brother Edition, Family Obstacle Run, Iron Viking, Ultra Viking, OCR Series.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

Organisator: Strong Viking Group B.V. Strong Viking Deutschland GmbH

 

Artikel 2 Deelname

Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan waardoor het ticket geldig is verklaard/uitgegeven.

De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

De minimum leeftijd voor deelname aan het Evenement is verschillend per afstand. 4km – Family: minimum leeftijd van 5 jaar (of wordt 5 jaar in dat kalenderjaar), 4km – Beginning: minimum leeftijd van 12 jaar (of wordt 12 jaar in dat kalenderjaar), 7-13km: minimum leeftijd van 14 jaar (of wordt 14 jaar in dat kalenderjaar), 19km: minimum leeftijd van 16 jaar (of wordt 16 jaar in dat kalenderjaar), 42km: minimum leeftijd van 18 jaar. Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen. Wanneer een Deelnemer ten tijde van inschrijving voor Het Evenement jonger is dan >16 jaar, is hij/zij verplicht toestemming van een ouder/verzorger te vragen voor inschrijving.

Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via www.strongviking.com. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het Evenement. Overschrijving naar een andere editie is niet mogelijk. Voor algemene problemen met online aankopen kan contact opgenomen worden met de onlinegeschillencommissie ODR.

Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden en/of wijzigingen door te voeren in data en/of locaties van het Evenement, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Ook is het dragen van het verstrekte polyester sportshirt verplicht. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.

De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. De Organisator behoudt zich het recht bij overschrijden van tussentijden op splitsingspunten de Deelnemer(s) naar een verkorte afstand dan wel finish te begeleiden. De daadwerkelijke cut off tijd bij een splitsing verschilt per Evenement waarbij de minimale te lopen snelheid 4km/uur als standaard geldt. Hierbij wordt uitgegaan dat De Deelnemer maximaal 4 uur over de eerste 13 kilometer mag doen bij een 19km-parcours, en 2 uur over de eerste 7km bij een 13km-parcours. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.

De Deelnemer is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste en is het deelnemers met een pacemaker en/of andere hartkwalen niet toegestaan om obstakels met stroom te trotseren. Bij ieder obstakel tijdens Het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.

 

Artikel 4: Portretrecht

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzonden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

De Deelnemer is bij deelname aan het race vak zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan het event schriftelijk te wijzigen via www.strongviking.com.

Verzoek om informatie, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens
Betrokkenen hebben het recht om een verzoek tot informatie, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens in te dienen. Het verzoek kan worden gericht aan de organisator of aan Paylogic. In ieder geval dient de betrokkene zijn of haar identiteit aan te tonen op een nader door de Organisator of Paylogic te bepalen wijze. Een verzoek wordt binnen dertig (30) dagen in behandeling genomen en de betrokkene wordt geïnformeerd nadat het verzoek is afgehandeld.

 

Artikel 6: Beeldmateriaal

De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

Artikel 7: Promotie en activaties

Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, promotionele activiteiten tijdens/voor/na het evenement te organiseren. Er zal gedurende de gehele week voorafgaand aan het Evenement, tijdens het Evenement als de gehele week na het Evenement op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, sampleteams etc. op en rondom het festivalterrein en/of terrein/route zullen plaatsvinden. Neem voor meer informatie hiervoor contact met ons op. Bij constatering volgt directe verwijdering plus een boete en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald. Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij organisatie@strongviking.com waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar toestemming per mail kenbaar zal maken. Deze bevestiging dient door de uitvoerende organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen wanneer hier door de Organisator en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd.

 

Artikel 8: Facebook promotie

Door deel te nemen aan de win-actie van Strong Viking Run, Strong Viking België, Strong Viking Danmark, Strong Viking Deutschland, Family Obstacle Run & Family Obstacle Run Deutschland Facebookpagina’s accepteer je de voorwaarden van Strong Viking voor het gebruik van jouw informatie voor marketing doeleinden. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden tenzij je hier specifiek toestemming voor geeft. Je kunt t.a.t. uitschrijven voor deze e-mails door onderaan in nieuwsbrieven op de ‘uitschrijven’ button the klikken of door ons direct een mail te sturen.Deze promotionele actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd en/of geassocieerd door/met Facebook.Door deel te nemen aan deze actie vrijwaar je Facebook van enige aansprakelijkheid omtrent deze promotie.Informatie verstrekt door deelnemers aan deze actie wordt enkel met Strong Viking gedeeld en niet met Facebook.Strong Viking behoudt zich het recht voor om regelingen die niet voldoen aan alle specifieke wensen van de Winnaar door te zetten i.v.m. goedkopere alternatieven.Persoonlijke gegevens verkregen tijdens deze promotie zullen enkel worden gedeeld met de betrokken derde partijen die verantwoordelijk zijn voor de planning van deze promotie (dat wil zeggen partners, semenwerkingspartners etc.).Om deel te nemen aan de actie dien je: a. Ingezetene van de EU te zijn. b. 18 jaar en/of ouder ten tijde van deelname. Promotionele acties zijn niet toegankelijk voor werknemers (of directe familieleden) van Strong Viking. Alleen deelnemers met een Facebook-account van een persoon met een volledige naam mogen meedoen aan de actie. Deelname met valse identiteiten of identiteit van derden is niet toegestaan.Deelname aan de actie is gratis. Je neemt deel aan deze actie wanneer je de promotionele actie ‘Liked’. Strong Viking is niet verantwoordelijk voor deelnames aan deze actie welke, om welke reden dan ook, niet ontvangen zijn/worden.De winnaar wordt willekeurig gekozen. De sluitingsdatum van deze actie is zoals gespecificeerd in iedere wedstrijd. Strong Viking behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze actie op elk moment te wijzigen zonder kennisgeving jegens de deelnemers. De Winnaar van deze promotionele actie wordt middels Facebook hiervan op de hoogte gesteld. Als we geen contact met de betreffende winnaar op kunnen nemen, of deze niet binnen 7 dagen reageert, behoudt Strong Viking zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer aan te bieden.De prijs kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. De prijs, of enig losstaan compartiment hiervan, kan niet in geld, tickets en/of andere diensten worden ingewisseld.Wanneer de aangeboden prijs niet meer beschikbaar is, behoudt Strong Viking zich het recht om een alternatief aan te bieden.Lees ons privacy beleid om te zien hoe jouw persoonlijke informatie zal worden opgeslagen bij deelname aan de promotionele actie.Strong Viking behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen op elk moment. We kunnen dit ook doen voor de regels die gelden voor slechts een bepaalde promotionele actie. Als we dit doen zullen we de gewijzigde mededingingsregels en/of specifieke mededingingsregels op de pagina mededingingsregels publiceren.Door deel te nemen aan deze promotionele actie gaan wij ervan uit dat u deze regels hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Table of Contents